ส.ประกันวินาศภัยไทย ​​มอบวุฒิบัตร”อบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 1″

นายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบวุฒิบัตรและมอบโล่รางวัล “โครงการอบรมหลักสูตรการจั ดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 1” ให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุและเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ จำนวน 84 คน เพื่อเป็นเกียรติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพของตนเอง รวมถึงยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ เอาประกันภัยที่มีต่อเจ้าหน้าที่ สำรวจอุบัติเหตุและเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กับธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป จัดโดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com