“ท่องเที่ยวพะเยา” ชวนเที่ยว 8 ชุมชน  4 จังหวัดล้านนาตะวันออก  

นายวีระวุฒิ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กิจกรรมจัดแฟมทริปชุมชนท่องเที่ยว 8 ชุมชน 4 จังหวัดภาคเหนือ เชียงราย  พะเยา  แพร่ และน่าน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดล้านนา 2 เพื่อนำเสนอ แนะนำชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดดังกล่าวที่มีศักยภาพเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนววิถีชีวิต วัฒนธรรมที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเยี่ยมชม คิดว่านักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ใหม่จริงแท้ที่ได้สัมผัสวิถีชีวิต อัตตลักษณ์ของชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันนำเสนอมุมมอง แนวคิดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเอง ซึ่งกลุ่มล้านนาตะวันออกจะมีความคล้ายคลึงกัน  ทั้งชาติพันธุ์ไทยลื้อ  อีสานล้านนาที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ภาคเหนือเป็นเวลานาน รวมถึงชนพื้นเมืองที่ยังสืบสานวัฒนธรรมเป็นของตนเอง  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้ง 8 ชุมชน 4 จังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก 2   ที่น่าสนใจคือ

1.ชุมชนบ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว ปัจจุบันกำลังพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตริมฝั่งโขงรองรับนักท่องเที่ยว ล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติ 2 ฝั่งแม่น้ำโขง สัมผัสบรรยากาศช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นและช่วงเย็นชมแสงสุดท้ายของวัน นักท่องเที่ยวสามารถนอนพักโฮมสเตย์ที่นี่เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนในชุมชนบ้าท่าขันทอง ซึ่งเป็นชุมชนที่กำเนิดมาจากชาวภาคอีสานที่ได้ย้ายถิ่นขึ้นมาปักหลักถิ่นฐานอยู่รวมกันมากว่า 60 ปี ปัจจุบันมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเป็นอีสานล้านนา ทั้งเรื่องของ การแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น  อาทิ แจ่วบอง  แกงหยวกกล้วย  อ่อมผัก  และศิลปะการแสดง  หมอรำระทาน เป็นต้น

นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้มีบริการนักท่องเที่ยวนั่งรถอิต๊อกชมเลียบริมแม่น้ำโขง มีสวนเกษตรเสาวรสปลอดสารเคมีปลูกส่งโครงการหลวง เป็นสวนเกษตรตามรอยพ่อ เกษตรกรที่นี่ปลูกแบบพออยู่พอกิน ผลผลิตเหลือแล้วค่อยจำหน่าย ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอาจไม่มีผลเสาวรสเพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว

2. ชุมชนศรีดอนชัยไตลื้อ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ชุมชนศรีดอนชัย ไทยลื้ออยู่ในกลุ่มล้านนาตะวันออก อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   พื้นเพเดิมของศรีดอนชัยคือ ไทยลื้อ อพยพมาจาก สิบสองปันนา ทางจีนตอนใต้ มาอยู่ประเทศลาวและย้ายเข้ามาอยู่ประเทศไทย ปัจจุบันมาอยู่รวมกันที่ชุมชนแห่งนี้ แบ่งเป็น 4 หมู่บ้าน และได้รับการส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชน อยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาสัมผัสวิถี วัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนแห่งนี้ จะได้พบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะวิถีการแต่งกายด้วยผ้าทอ เป็นลายเฉพาะของพี่น้องไทยลื้อ และมีอาหารที่เป็นพื้นบ้านของที่นี่ เช่น สุ่มหน่อข่า น้ำพริกที่ทำจากปู เราเรียกกันว่า น้ำพริกน้ำปู  แกงบอนใส่หอยขม ไข่ที่แปรรูปมาจากใบตอง (ไข่ป่าม) นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ณ ที่แห่งนี้ให้ความรู้สึกได้ว่า มาศรีดอนชัยเหมือนได้ไปเที่ยวสิบสองปันนา

นอกจากนี้ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นชุมชนที่เดินตามรอยพ่อด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ชุมชนแห่งนี้มี “พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ” ให้นักท่องเที่ยวได้ชมบ้านโบราณของชุมชนไตลื้อ ที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมไตลื้อ ชมศิลปะการทอผ้าฝ้ายเป็นลวดลายบนผืนผ้าอันวิจิตร   และชมการแสดงจากชนเผ่าไตลื้อ

3.ชุมชนปงใหม่ อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

 

ชุมชน บ้านปงใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวทางวิถีพอเพียง และสัมมาชีพในชุมชน ภายใต้หลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจาก จ.พะเยา ประมาณ 90 กิโลเมตร ไปตามถนนสาย พะเยา-จุน-เชียงคำ ชุมชนเข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดสวัสดิการแก่ชุมชน การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง,กิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุ(ตีเหล็กแบบโบราณ) การทำเครื่องสีข้าวกล้องแบบมือหมุนโบราณ,ชมการสร้างหุ่นเหล็ก,สวนฮอมผญ๋าแบบ Health Fram(รักษา สุขภาพโดยใช้ธรรมชาติ ผ้ามัดย้อม-สวนเกษตรปลอดสารพิษ),บ่อเตาหรือสาหร่ายน้ำจืด(อาหารชาวเหนือ) ที่ออกมาเองตามธรรมชาติ และฟาร์มเห็ดสุขใจ

4.ชุมชนบ้านหนองกลาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ชุมชนบ้านหนองกลาง เป็นชุมชนที่เดินตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในอำเภอเชียงม่วน  ปัจจุบันเริ่มสานต่อโครงการพ่อด้วยป่าชุมชนลดการเผาและทำลายป่า  มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจคือ พระธาตุภูปอที่มีองค์เทวดากว่า 1,000 องค์อยู่ล้อมรอบพระธาตุ  มีล่องแก่ง ซึ่งเป็นไฮไลท์ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศของชุมชน  และมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เชียงม่วน

5.ชุมชนทุ่งโฮ้ง  อำเภอทุ่งโฮ้ง  จังหวัดแพร่

ชุมชนทุ่งโฮ้ง เป็นชุมชนทำผ้าหม้อห้อมแท้ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน   เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่  ปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้การย้อมผ้าจากต้นฮ่อม มีกิจกรรมให้ชมการสาธิตย้อมสีผ้ามัดย้อมและให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมมัดย้อมได้ และมีผ้ามัดย้อมจำหน่ายเป็นที่ระลึกกลับบ้านได้

6.ชุมชน ไทรย้อย อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่

 

7.ชุมชนห้วยพ่าน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เป็นชุมชนที่ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกข้าวเป็นหลัก  เน้นของการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนธรรมชาติ มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยดิน ซึ่งชาวบ้านสร้างเป็นโรงเรียนดินสำหรับให้เด็กนักเรียนได้เรียนหนังสือ มีนักเรียนทั้งหมด 15 คน ครู 3 คน  ที่นี่มีพื้นที่ทางธรรมชาติให้ศึกษา เรียนรู้การทำนาแบบขั้นบันไดในแบบวิถีของชุมชนที่เป็นอยู่  รวมถึงการทำอาหารจากกระบอกไม้ไผ่

8.ชุมชนบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com