มิตรแท้ฯ รับรางวัลระบบสินไหมฯ ดีเด่น

มิต1

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิมาลา บุญมาลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสินไหมบุคคล เป็นผู้แทนองค์กรรับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นทั่วประเทศ ประจำปี 2558 จาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในพิธีมอบรางวัล E-Claim Awards 2015 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยจากรถในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดย บมจ.มิตรแท้ประกันภัย มีนโยบายพัฒนางานด้านการบริการที่เป็นเลิศและเทคโนโลยีทุกด้านสู่ความทันสมัย ภายใต้ Slogan มิตรแท้ประกันภัย จริงใจ เปิดเผย มาอย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปี แห่งความมั่นคง พิธีฯ จัดขึ้น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Raveetawan

Blogger Travel : มีความฝันอยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่เริ่มตระหนักการ วางแผนชีวิตตั้งแต่วัยน้อยๆทั้งการเก็บออมเงิน ให้ถูกที่ถูกทาง มีเงินใช้อย่างเพียงพอต่อค่าครองชีพ หลังหยุดทำงานเมื่อเข้าสู่วัย 55 ปีไปแล้วและ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรงให้พร้อมอยู่อย่างมาร์ทหลังเกษียณ