ม.ขอนแก่นจับมือเครดิตบูโร วิเคราะห์ศก.-ฐานลูกค้า20 จว.ภาคอีสาน

 

20

 

                    รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วม กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร เพื่อประสานความร่วมมือในด้านวิชาการร่วมกับ บริษัทวิเคราะห์สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่มีสถิติข้อมูลในด้านต่างเพื่อต่อยอดแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการ บทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณะ เริ่มนำร่องในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน ที่จะสามารถเข้าถึงการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สิน หนี้สิน ตลอดจนวางแผนการออม การใช้จ่ายตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับที่ 2 ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com