10 สิ่งท้าทายอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย ปี 62 ไม่หมูธุรกิจโตได้ 3-5% เบี้ยรับแตะ 6.5 แสนลบ.

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

สืบเนื่องจาก นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ออกมาเปิดเผยถึง ธุรกิจประกันชีวิตปีหมูทอง 2562 แต่ไม่หมูอย่างที่คิดเนื่องจากธุรกิจยังคงเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายเรื่องโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจของไทยอาจได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ลดลง จากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า รวมทั้งภาวะความกดดันจากหลักเกณฑ์และกติกาสากล ในเรื่องมาตรฐานรายงานทางบัญชีและการเงิน IFRS 9, IFRS 17 และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ… (Privacy Law) สืบเนื่องจากการมีผลบังคับใช้ของกฎเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU)) ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในสหภาพยุโรป และมีสภาพบังคับไม่จำกัดเฉพาะต่อประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเท่านั้น ยังอาจส่งผลกระทบในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ตลอดจนการกำกับจากหน่วยงานภาครัฐผ่านกฎระเบียบ และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ …) พ.ศ… การยกระดับพฤติกรรมทางการตลาดของธุรกิจประกันชีวิต (Market Conduct) ที่ส่งผลให้ยอดขายผ่านช่องทางธนาคารลดลง การปรับตารางมรณะใหม่ การเผชิญกับอัตราความเสียหาย (Loss Ratio) จากคนกลางและการฉ้อฉลประกันภัย (Fraud & Abuse) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประกันสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม แม้ปี 2562 จะไม่ได้เป็นปีหมูทองสำหรับธุรกิจประกันชีวิต นางนุสรา เชื่อมั่นว่าธุรกิจประกันชีวิตก็จะยังคงเติบโตได้ดี โดยคาดว่ามีอัตราการเติบโตต่อเนื่องเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3-5 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 648,000-650,000 ล้านบาท ได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจในประเทศที่จะขยายตัวร้อยละ 4 ภายใต้การส่งเสริมด้านการลงทุนของภาครัฐกับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนการขยายตัวของการท่องเที่ยว และการปรับตัวดีขึ้นของสินค้าเกษตร รายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้การบริโภคของภาคเอกชนมีการขยายตัว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน