คปภ.โชว์ครึ่งปี61ยกระดับประกันฯสากล

ห้ามคนแบงก์เดินขายเปิดช่องไปรษณีย์-โทรศัพท์เพิ่มแทน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปี 2561 นี้ทางสำนักงาน คปภ. ได้กำหนดให้เป็นปีแห่ง “การยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย สู่มาตรฐานสากล” โดยมุ่งเน้นการกำกับตรวจสอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน ด้วยการนำ “Sup Tech” เข้ามาประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในยุค InsurTech เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับปัญหาการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนและอุตสาหกรรมประกันภัย

ส่วนกรณีธนาคารขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ร่างประกาศฯปรับปรุงกติกาให้มีความรัดกุมขึ้น และเพิ่มช่องทางให้สามารถขายทางไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ นอกจากการขาย ที่สาขาธนาคารและทางออนไลน์ซึ่งเดิมสามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามร่างประกาศฯยังไม่เปิดช่องให้พนักงานธนาคารไปเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยนอกที่ตั้งของสาขาธนาคาร เนื่องจากความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้จำเป็นต้องมีการศึกษาถึงข้อดีข้อเสียเพื่อให้ได้ข้อยุติและเกิดความรอบคอบ ทั้งนี้บอร์ด คปภ.ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯแล้ว ในการประชุม คปภ.ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอประธาน คปภ.ลงนามในประกาศเพื่อใช้บังคับต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ยกร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ซึ่งสอดรับกับมาตรฐานสากลตาม ICP 20 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Public Disclosure) โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม และถูกต้องตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจประกันภัยได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลการดำเนินงาน และสถานะการเงินเพื่อให้เกิดการใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแลธุรกิจ (Market Discipline) และสามารถเข้าใจถึงความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้บอร์ด คปภ.ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศนี้แล้ว ในการประชุม คปภ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอประธาน คปภ.ลงนามเช่นกัน

สำหรับประเด็นเรื่องการฉ้อฉลประกันภัยนั้นสำนักงานคปภ.ได้ดำเนินการจัดการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การเสนอขอแก้ไขกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย(กลุ่มที่ 1) ที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชน โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดทางอาญาฐานใหม่เรื่องการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุม ครม.แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ สนช. เพื่อพิจารณา และในปีนี้จะเห็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย มากขึ้น และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ นัดแรกเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดการปัญหาในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ โดยเริ่มจากจัดกลุ่มการฉ้อฉลประเภทต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการที่แตกต่างกันดำเนินการ

ดร.สุทธิพลกล่าวอีกว่า ภารกิจเด่นของปีนี้ ทางสำนักงานคปภ.ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันภัย เชิงรุกโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อนำมาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิด Center of InsurTech, Thailand : CIT เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย กลุ่ม Start-Up และกลุ่มเทคโนโลยี จะช่วยทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการกำกับ ตรวจสอบ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรด้านบุคคลากร ด้านเงินทุน ประกอบกับยังเป็นการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยได้นำระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมประกันภัยใหม่ๆ จากกลุ่ม Start Up มาใช้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้บริการ การสร้างช่องทางการขาย รวมถึงการพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจแบบใหม่ได้อีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน