กองทุนประกันชีวิต ย่นเวลาจ่ายเงิน “กรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” คืน “ผู้ยื่นคำขอ” ผ่านช่องทางออนไลน์ เหลือ  8-11 วัน ยื่นสนง.กองทุนฯ 11-16 วันทำการ

กองทุนประกันชีวิต ย่นเวลาจ่ายเงิน “กรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” คืน “ผู้ยื่นคำขอ” ผ่านช่องทางออนไลน์ เหลือ  8-11 วัน ยื่นสนง.กองทุนฯ 11-16 วันทำการ