28 โรงงาน CPF คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award  


 นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า สถานประกอบการซีพีเอฟ จำนวน 28 แห่งได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเภท CSR – DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเครื่องหมายยืนยันความตั้งใจจริงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรม รักษามาตรฐานและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงงานและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 
ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซีพีเอฟ สอดคล้องกับแนวทางสากล ISO 26000 ครอบคลุมประเด็นหลัก 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ขณะเดียวกันยังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals)

นายธงชัย สุขพัฒนนิกูล  รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ  โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี  กล่าวว่า  บริษัทฯ นำระบบไบโอแก๊สและระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ เป็นการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน  นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเพิ่มปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีมาตรการกำจัดของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดให้มีการมอบรางวัล CSR – DIW มาตั้งแต่ปี 2551 โดยในปี 2561 นี้ ได้รับเกียรติจาก นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ
 
 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน