วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่นจัดโครงการ บริการวิชาการ นักวิจัย สปป.ลาว

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของภูมิภาคอาเซียน ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่นักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้านขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย จาก Faculty of Social Sciences, National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 15 คน นำโดย Associate Professor Dr. Dexanourath Seneduangdeth คณบดี Faculty of Social Sciences, NOUL เขาร่วมการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Social Impact and Relocation Management of Hydropower Project for Administrators and Faculty Members of the Faculty of Social Sciences, National University of Laos, Lao PDR. September 28, 2019 

ทั้งนี้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมโดย ธนาคารโลก (World Bank) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้ศึกษาดูงานในพื้นที่จริงที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า โดยเฉพาะในประเด็นการจัดสรรเยียวยาและจัดการการโยกย้ายชุมชนและที่ทำกินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเลือกเอาพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการจัดอบรมแบ่งเป็น กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางวิชาการกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมที่สองเป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนและการจัดการเขื่อน ส่วนกิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ในช่วงสุดท้ายผู้เข้าร่วมการอบรมได้ประชุมระดมสมองสะท้อนผลการเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอทางนโยบายที่จะไปสู่การกำหนดและปฏิบัติจริงในอนาคตต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน