ชูMuang Thai Academy” สู่มืออาชีพ

mtl002

เป็นเวลา 22 ปีแล้วที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศแก่ฝ่ายขายที่ผลิตผลงานยอดเยี่ยมด้านเบี้ยประกันสูงสุด ภายใต้ชื่องาน “Muang Thai Life Convention ” ล่าสุด ได้จัดงาน“Muang Thai Life Convention 2015” เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศฝ่ายขายประจำปี 2558 ที่โรงละครวังไอยรา ภูเก็ตแฟนตาซี จ.ภูเก็ต โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในงาน 

ดร.สุทธิพล ได้กล่าวย้ำถึงธุรกิจประกันชีวิต ว่า  เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาว ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทุกระดับ โดยในหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจประกันชีวิตมีพัฒนาการที่เด่นชัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

mtl0111

ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจประกันชีวิตสามารถรับมือกับการแข่งขันจากการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้นั้น‘ตัวแทนประกันชีวิตถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างบริษัทประกันชีวิตกับประชาชน ทั้งยังช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีให้ประชาชนและผู้เอาประกันภัยเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตได้ด้วย

mtl005

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับช่องทางขายผ่านตัวแทนหรือ Agent มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่ฝ่ายขายประจำปี ภายใต้ชื่องาน “Muang Thai Life Convention” เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2536 และงานนี้ทางบริษัทได้จัดมาเป็นครั้งที่ 22 แล้วเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติยอดนักขายของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทความสามารถและให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกัน ภายใต้กฏระเบียบและจรรยาบรรณตัวแทนที่กำหนดและในปีนี้ ได้จัดมอบรางวัลแก่ยอดนักขายในแต่ละระดับที่ผลิตผลงานยอดเยี่ยมด้านเบี้ยประกันสูงสุดจำนวนกรมธรรม์ต่ออายุสูงสุด และผลงานการขายกรมธรรม์ประกันกลุ่มสูงสุดรวมจำนวนทั้งสิ้น 294 รางวัล

mtl007

สำหรับการพัฒนาช่องทางขายผ่านตัวแทน ในปี 2559 บริษัทฯ จะมุ่งยกระดับศักยภาพตัวแทนในแต่ละกลุ่ม โดยมี “Muang Thai Academy” เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรอบรม วิธีการต่อยอดทักษะการนำเสนอการวางแผนประกันชีวิตและการเงินให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างตรงใจ ตลอดจนแนะนำวิธีการนำเทคโนโลยีใหม่และเครื่องมืออันทันสมัยเข้ามาสนับสนุนกระบวนการขายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ตัวแทนทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com