สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เอไอเอ ประเทศไทย เข้าเฝ้า

ในพิธีเปิด ‘ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)’

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายประกิตติ บุณยเกียรติ ที่ปรึกษาอาวุโส เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพลังตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เข้าเฝ้าในพิธีเปิด ‘ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)’ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโรงเรียนเอไอเอ แห่งแรกในประเทศไทย

นอกจากนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) ถือเป็นการต่อยอดในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของเอไอเอ ผ่านการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน


อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยต่อไปในอนาคต รวมถึงการมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น ตามปณิธานความมุ่งมั่นของบริษัทที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน