เอไอเอ ร่วมตัดสินแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจปี 2562 (The Challenger by TUBC 2019)

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) และนางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา) เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562 หรือ “The Challenger by TUBC 2019” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ณ โรงแรมเบิร์คเลย์ ประตูน้ำ เมื่อเร็วๆ นี้

เอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้และมอบโจทย์ปัญหาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมได้มีโอกาสวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา โดยเอไอเอได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาไทยและมีความมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์และนำความรู้มาปรับใช้ในโลกแห่งธุรกิจก่อนก้าวเข้าสู่ประสบการณ์จริงในการ ทำงาน ทั้งนี้ เอไอเอ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยในอนาคต ดังคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ว่า ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

เอไอเอ ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศ Cha(lle)nger ที่ได้มีการนำเสนออย่างเป็นมืออาชีพและมีการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการบริการสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เจเนอเรชั่น ซี (Generation Z) และขอแสดงความยินดีกับทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Double Positive Consulting ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Meow Quartet
และทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 Achilleus Consulting

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน