เอไอเอ
ประเทศไทยร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนัสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ E-Learning Center แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Coding Thailand เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้เข้าถึงหลักสูตรทักษะดิจิทัลด้านCoding, STEM, IoT และ AI อย่างทั่วถึง เสริมสร้างทักษะและความสามารถใหม่ให้ทัดเทียมสากล พร้อมยกระดับและพัฒนาเยาวชนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรดิจิทัลของประเทศในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ Healthier, Longer, Better Livesเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ของคนไทยทั่วประเทศ โดยงานจัดขึ้น โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ จ. สิงห์บุรีเมื่อเร็ว ๆ นี้

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีมาร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง รวมถึผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนจากโรงเรียนต่าง ในโครงการยังได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะทำงาน

นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ถือเป็นการปลูกฝังให้เรียนรู้ทักษะรอบด้านเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยตั้งแต่ยังวัยเยาว์ ซึ่งเยาวชนจะได้เตรียมความพร้อม สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพให้สอดรับกับความต้องการบุคลากรดิจิทัล รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ตามคำมั่นสัญญาของเรา Healthier, Longer, Better Livesเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเราตั้งเป้าหมายในการร่วมมือกับดีป้าเพื่อสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับและพัฒนาทักษะแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน โดยปีที่ผ่านมา เอไอเอ ประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่านโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัดทางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนหนองปรือพิทยา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านกระอาน จังหวัดสงขลา

โครงการ AIA Coding School เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ ESG ของเอไอเอ ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือกับดีป้าในโครงการ Coding Thailand จึงนับเป็นการติดอาวุธทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชนไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ(CodingThailand.org) ที่ได้รับการพัฒนาโดย ดีป้าและ Code.org เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่เยาวชนและบุคลากรครูอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาทักษะ Coding, STEM, IoT และ AI แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และประสานความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้นรวม 99 โรงเรียน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน