เอไอเอ จัดงานประชุมเวทีผู้นำระบบบริการสุขภาพประจำปี 2560 มุ่งยกระดับประกันสุขภาพบนแนวคิดบริการสุขภาพคุณค่าสูง (High Value Healthcare)

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารประกันสุขภาพ ได้จัดงานประชุมเวทีผู้นำระบบบริการสุขภาพประจำปี 2560 โดยมี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ที่ 6 จากขวา) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพไทยสู่ความยั่งยืนด้วยบริการสุขภาพคุณค่าสูง” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐฯและเอกชนกว่า 100 แห่งเข้าร่วมงาน โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเอไอเอ และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพบนแนวคิดบริการสุขภาพคุณค่าสูง หรือ High Value Healthcare ซึ่งกำลังได้รับความสนใจในระดับสากล อีกทั้งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเอไอเอที่มุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว  (Live Longer, Healthier, Better Lives) ซึ่งงานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน