“อานนท์ วังวสุ”  นั่งนายกส.ประกันวินาศภัยไทย คนใหม่ ประจำปี 2562-2564

เพิ่มเพื่อน

รายงานข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ครั้งที่ 1/2562-2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน2562 ได้มีมติเลือก นายอานนท์ วังวสุ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี2562-2564 ซึ่งเป็นนายกสมาคมฯ ลำดับที่25 หลังจากเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวติดต่อกัน 4 ปี เมื่อปี 2556-2560 พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

นายสมพร สืบถวิลกุล             บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)     อุปนายกสมาคมฯ

นางสาวบังอร จิระวรสุข        บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)    อุปนายกสมาคมฯ

นายนพดล สันติภากรณ์         บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เลขาธิการ    

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์      บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) รองเลขาธิการ

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี        บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เหรัญญิกและประธานคณะกรรมการการบัญชี – การเงิน และการลงทุน

นายอรัญ ศรีว่องไทย              บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  นายทะเบียนและประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

นายวิชัย  สันติมหกุลเลิศ        บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 นายวาสิต ล่ำซำ  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์         บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์  ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์    บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย  จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

นายทิวากร  กาญจนกิจ          บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

นายชาติชาย พานิชชีวะ          บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์      บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์        บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 นายปิติพงศ์  พิศาลบุตร   บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต            บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์   บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)    กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี – การเงิน และการลงทุน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน