ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณติดตามเราได้ที่ไลน์แอด @INNWHY.TV หรือ Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy Contact us : INNWHY31@gmail.com

บ.กลางฯ เปิดตัว “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน”

“นพดล สันติภากรณ์” MD บ.กลางฯ เปิดตัวโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กนักเรียน @ โรงเรียนวัดช่องนนทรี

“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” จัดกิจกรรมงานวันเด็ก

“ศุลีพร ยงวิทิตสถิต” ผอ.สื่อสารองค์กร/กิจกรรมการตลาด FWD จัดกิจกรรมวันเด็กกับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร @ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

คปภ.มอบกรมกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ “ขุนด่านเกมส์”

“สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาคปภ.มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับคณะนักกีฬา “ขุนด่านเกมส์” ครั้งที่ 39 จ.นครนายก วงเงินเอาประกันภัย 836 ล.

“อลิอันซ์ อยุธยา” จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2018”

“วิรงค์ พัฒนกำจร” รอง MD สายงานบริหารตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ มอบอุปกรณ์กีฬา แจกอาหาร @สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

“ทิพยประกันภัย” มอบรางวัล Tip Angel

“สมพร สืบถวิลกุล” MD พร้อมด้วย”วิชชุดา ไตรธรรม” ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร/CSR ทิพยประกันภัย มอบรางวัล “เมธิตา ช่วยสถิตย์” ผู้รับตำแหน่ง Tip Angel ปฏิบัติหน้าที่ Tip Ambassador

7 เรื่องไม่ลับของนักท่องเที่ยวจีนนิยมมาไทย

“สกว.-มช.” เผยผลวิจัยพบ 7 เรื่องไม่ลับของนักท่องเที่ยวจีนนิยมมาไทย ชี้ช่วยพิชิตโอกาส-ความได้เปรียบสร้างรายได้ ขับเคลื่อนศก.ปท.ได้

สมาคม AEN เปิดแล้วสนง.ในไทยสร้างความสุขท่องเที่ยวอาเซียน

สมาคม AEN เปิดแล้วสนง.ในไทยสร้างความสุขท่องเที่ยวอาเซียน รัฐ-เอกชนเห็นพ้องถึงเวลาต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อโลก

ล้ม!ควบ 2 ประกันภัย “ศรีอยุธยาฯ-อลิอันซ์ฯ”

ล้ม!ควบ 2 ประกันภัย “ศรีอยุธยาฯ-อลิอันซ์ฯ” นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 มกราคม พิจารณาประเด็นที่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ควบรวม) โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 154,568,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8274ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเห็นด้วยร้อยละ 67.6811 แต่คะแนนเสียงเห็นด้วยก็ยังน้อยกว่าสามในสี่ร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงสรุปมติได้ว่าคะแนนเสียงไม่เพียงพอที่จะอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล…

“ทิพยประกันชีวิต” สนับสนุนประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม

“บรรพต หงษ์ทอง” ปธ.บอร์ด พร้อมด้วย “นพพร บุญลาโภ” MD ทิพยประกันชีวิต สนับสนุนประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 61 @ทิพยประกันชีวิต