ผลงาน 9 เดือน BKI โต 22% กำไรกว่า 1,860 ล้านบาท

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 (ก.ค. – ก.ย.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 5,565.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 กำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 230.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48.7 รายได้สุทธิจากการลงทุน 459.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 689.5 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 611.4 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.74 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,272.3 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 741.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.3 รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,330.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,071.1 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว  บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,869.6 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 17.56 บาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน