BKI ยึดมั่นนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Council) มอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จากงานประชุมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 โดยมีนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบ จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งการรับรองมีอายุ 3 ปี โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com