เบี้ยต่อแบงก์แอสชัวร์รันส์ฉุดเบี้ยรวมกรุงเทพประกันชีวิต Q3 วูบ 16% ตัวแทน ดันปีแรกพุ่ง13% CAR แตะระดับ 308

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในไตรมาสที่ 3/2562 กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวน 1,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของช่องทางตัวแทน ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของเบี้ยรับจากทั้งสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม ตลอดจนเป็นผลจากการปรับกลยุทธ์และพัฒนาช่องทางขายให้มีประสิทธิภาพขึ้น บริษัทฯ ยังมีการเติบโตที่สูงของเบี้ยประกันภัยจากช่องทางการตลาดทางตรงและช่องทางออนไลน์ด้วย

ในไตรมาสที่ 3 นี้ บริษัทฯ ได้มีการขยายทางเลือกของแบบประกันสุขภาพ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ ที่ ด้วยการเพิ่มแผนความคุ้มครอง 10 ล้าน และ 30 ล้าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างสูง

นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวแบบประกัน บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ ที่คุ้มครองมะเร็งทุกระยะเต็มแม็กซ์  ในช่องทางธนาคาร บริษัทได้เริ่มจำหน่ายแบบประกันกับธนาคารทิสโก้   และในช่องทางประกันภัยออนไลน์ มีการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงแบบประกัน สุขภาพสุขสันต์ แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง ซึ่งเปิดตัวตั้งแต่ปลายไตรมาสที่  2 ที่ผ่านมา

ในภาพรวมเบี้ยประกันรวมของไตรมาสที่ 3/2562 มีจำนวน 9,878 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เป็นผลของการลดลงของเบี้ยประกันรับปีต่อจากกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยในช่องทางธนาคาร”

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 332,588 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 97 ของสินทรัพย์รวม ในไตรมาส 3/2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากกำไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 2561  ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR)  ณ วันที่ 30  กันยายน 2562 ที่ระดับร้อยละ 308 เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2561 ที่ร้อยละ 260 และยังสูงกว่าอัตราขั้นต่ำกฎหมายกำหนดกว่า 2 เท่า  จึงแสดงถึงความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัททำการตลาดในช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง โดยเฉพาะในช่องทางตัวแทนจำหน่าย ได้ดำเนินการสื่อสารต่อเนื่องในแคมเปญ “อนาคตสุขภาพ…มั่นใจได้กับ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ จากกรุงเทพประกันชีวิต”  เพื่อสร้างความสนใจให้แก่ แบบประกันสุขภาพใหม่ บีแอลเอ เพรสทีจเฮลท์ ที่ครอบคลุมทั่วโลก ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีแบบประกันด้านสุขภาพที่ครอบคลุมความต้องการต่างๆ บริษัทยังได้มีการส่งเสริมการยกระดับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพ ทั้งการจัดทำโครงการ BLA Every Care ที่รองรับการให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพแม้ในช่วงก่อนป่วยและหลังป่วย  และส่งเสริมการให้บริการของโรงพยาบาลคู่สัญญาด้วยการจัดงาน Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019 เพื่อมอบรางวัลแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพที่มีความโดดเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร การจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการเคลม และการบริหารค่ารักษาพยาบาล  รวมทั้งบริษัทยังคงผลักดันโครงการ 3BLINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่ม

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน