บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกทั้งสิ้นจำนวน 2,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% จากช่วงเดียวกันของปี 2565  โดยมาจากแบบประกันสะสมทรัพย์ และคุ้มครองสินเชื่อผ่านช่องทางธนาคารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 89% โดยมีเบี้ยประกันรับรวม 8,796 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 756 ล้านบาท

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ว่า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกทั้งสิ้นจำนวน 2,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยเบี้ยประกันภัยรับปีแรกในช่องทางธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 89 จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ และคุ้มครองสินเชื่อ ขณะที่ช่องทางตัวแทนมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลงร้อยละ 10 และช่องทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 จากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกในช่องทางประกันกลุ่ม สำหรับเบี้ยประกันภัยสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวน 8,796 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากเบี้ยประกันภัยรับปีต่อที่ลดลงตามกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ย

สำหรับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีจำนวน 337,573 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 ที่ร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ สินทรัพย์ลงทุน และเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 ของสินทรัพย์รวม บริษัทฯมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 756 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากไตรมาส 1 ปี 2565 จากรายได้จากการลงทุนที่ลดลง ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 ที่ระดับร้อยละ 369

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯยังคงดำเนินการตามทิศทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ใน 3 ปี คือ ปี 2565-2567 ในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่าน 5 มิติหลัก ได้แก่

มิติด้านสุขภาพ  ที่เน้นการบริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ (Prestige Health) แฮปปี้ เฮลธ์ (Happy Health) และ แวลู เฮลธ์ (Value Health) ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านสุขภาพ (Health Ecosystem)  ที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง และในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 นี้ บริษัทฯได้ยกระดับการให้บริการของ “BLA Health Partner เพื่อนซี้สุขภาพ” เพื่อให้บริการแก่ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคน

มิติด้านความมั่นคง เน้นตอบความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ และประกันควบการลงทุน สำหรับการวางแผนเพื่อเป้าหมายในชีวิตโดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน และระบบทำงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายชัดเจน

มิติด้านดิจิทัล รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต โดยมีแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า BLA Happy Life App และ Bangkok Life GMC App  เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ

มิติด้านการขาย การให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของช่องทางขายซึ่งจะเน้นการพัฒนาและสร้างตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ควบคู่กับการสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางธนาคารและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง

และ มิติด้านความรับผิดต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ผ่านการให้ความรู้ทางการด้านเงินเพื่อวางแผนชีวิตให้มั่นคง ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นขยายบทบาทในการช่วยเหลือสังคม และให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน มิติต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยสร้างความยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน