บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Life Assurance จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โดยมี ดร. ศิริ การเจริญดี (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายโชน โสภณพนิช (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุนทร อรุณานนท์ชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และนางคมคาย ธูสรานนท์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ในที่ประชุมฯ ยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน