World Insurance : มาเลเซียขีดเส้นตายบริษัทประกันต่างชาติลดหุ้นบริษัทร่วมทุนในท้องถิ่นเหลือ 70% ภายในปลายปีหน้า

มาเลเซียขีดเส้นตายบริษัทประกันต่างชาติลดหุ้นบริษัทร่วมทุนในท้องถิ่นเหลือ 70% ภายในปลายปีหน้า