จากหลากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลายปีมานี้ ไม่ว่าจะเป็น วิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระตุ้นให้ผู้คนหันมาตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการออกกำลังกาย รวมถึงการดูสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจกันมากขึ้น หรือแนวโน้มที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมประชากรสูงอายุ

จากข้อมูลการเติบโตของประชากรโลกขององค์การสหประชาชาติ ปี 2562 พบว่าประชากรทั่วโลกที่มีอายุมากกว่า 65 ใช้จ่ายมากขึ้นถึง 3 เท่าในการดูแลสุขภาพ รวมถึงคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 หนึ่งในหกของคนในโลกจะมีอายุเกิน 65 หรือคิดเป็น 16% ของประชากรโลก ซึ่งจะนำไปสู่การใช้จ่ายดูแลสุขภาพที่มากขึ้นตามลำดับ อีกทั้งอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชากร ตลอดจนการพัฒนาการทางด้านการแพทย์ต่าง ๆ ที่ทำให้สามารถรักษาโรคได้หลากหลายมากขึ้น ฯลฯ

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายด้านสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจกลุ่มสุขภาพแบบก้าวกระโดด เห็นได้จากภาคธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโต รวมถึงการลงทุนอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างเห็นได้ชัด

Hand in medical glove pointing to virtual screen medical technology

ซิตี้แบงก์ ในฐานะสถาบันทางการเงินระดับโลก ผู้ให้บริการด้านบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ในชื่อ “ซิตี้โกลด์” (Citigold) ประกอบไปด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกสถานการณ์เพื่อประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุด จะมาแนะนำ 5 กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมให้นักลงทุนได้เลือกกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCB Global Health Care Equity Fund) กองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การดำเนินชีวิตโดยทั่วไปและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร เป็นต้น โดยจากข้อมูลพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนหลัก 3  ปี  พบว่ากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยราว 10.51% ต่อปี

กองทุนกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์เเคร์อิควิตี้ปันผล (Krungsri Global Healthcare Equity Dividend Fund) กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพทั่วโลก เช่น กลุ่มเภสัชกรรม กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ และกลุ่มการบริการด้านการแพทย์  โดยจากข้อมูลพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี พบว่ากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยราว 6.44% 

และ กองทุนกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (Krungsri Global Healthcare Equity Hedged FX Fundกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class C (acc) – USD มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพทั่วโลกเช่นเดียวกัน ซึ่งข้อมูลพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยราว 9.82%

ทั้งนี้ซิตี้โกลด์ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าลงทุนตรงผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศ ในสกุลเงินดอลลาร์อีกด้วย เช่น กองทุน JPM Global Healthcare Fund A (Acc) USD ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุนกรุงศรีที่กล่าวถึงข้างต้น โดยเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ อาทิ เภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ บริการด้านสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งข้อมูลพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี พบว่าสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยราว 9.55%

กองทุน BGF World Healthscience Fund A2 USD กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทกลุ่มบริษัทที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในด้านการดูแลสุขภาพ เภสัชกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยข้อมูลพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยราว 10%

อย่างไรก็ตามธนาคารฯ แนะนักลงทุนต้องติดตามประเด็นสำคัญของสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้น รวมถึงกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนและรักษาผลประโยชน์ท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวน 

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และไม่ขายให้บุคคลอเมริกัน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน