กรม สบส.ตั้งศูนย์ Claim Center ตามต่างชาติค้างค่ารักษา 

 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังพบปัญหานักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน ซึ่งบางรายผู้ป่วยหรือญาติไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวน ส่งผลสถานพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นหนี้สูญ แม้สถานพยาบาลจะทำสัญญาค้างชำระเพื่อเป็นหลักฐาน แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่ประสานให้ผู้ป่วยหรือญาติมาชำระค่ารักษาพยาบาลที่ค้าง กรม สบส.จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางในการช่วยเหลือและติดตามค่ารักษาพยาบาลกับชาวต่างชาติในกรณีค้างชำระ ปัจจุบันนำร่องแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต พังงา และสุราษฎร์ธานี โดยปี 2562 คาดว่าจะขยายผลไปยังสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ      

นอกจากนี้แล้ว กรม สบส.ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการเคลมประกันสุขภาพภาคเอกชนในการรองรับการเป็นศูนย์ประสานงานกลาง โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ให้จัดทำรูปแบบกรมธรรม์เฉพาะโรคกำหนดอัตราเบี้ยประกันให้มีราคาถูก และกำหนดให้ชาวต่างชาติจัดทำประกันภัยก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะกลาง เพิ่มศักยภาพสถานพยาบาลภาครัฐในการรองรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และระยะยาว กำหนดให้ทุกบริษัทนำเที่ยวจัดทำประกันภัยให้กับลูกทัวร์ชาวต่างชาติ

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18404 วันหยุดราชการ ติดต่อได้ที่ Medical Hub Center ท่าอากาศยานดอนเมือง 0 2194 1404 และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 2134 0814 สายด่วน 0 2193 7999 ในเวลา 09.00 -17.00 น.  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน