ประกันภัยโควิด – 19  ขาย 2 เดือนถล่มทะลายทะลุ 7.1 ล้านฉบับ  คปภ. ตั้งทีมเฉพาะกิจด่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค  

เพิ่มเพื่อน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า ประชาชนให้ความสนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 เป็นจำนวนมาก จากข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 มีผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 จำนวน 7,121,651 ฉบับ ภายในระยะเวลาเพีย 2 เดือน อย่างไรก็ดี สำนักงาน คปภ. ยังคงคุมเข้มและตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นตามคำสั่ง คปภ.ที่ 174/2563 เพื่อทำหน้าที่ในกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม พิจารณาเสนอความเห็น ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยทีมเฉพาะกิจชุดนี้จะทำงานแบบบูรณาการระหว่างสำนักงาน คปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ทางคปภ.ได้จัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิคเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.oic.or.th และสื่อต่างๆ อีกทั้งมีการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ให้มีฐานะการเงินและความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ อันอาจมีผลต่อฐานะการเงินและความมั่นคงของบริษัทในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 สำหรับช่องทางสื่อสารเพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนนั้น สามารถสื่อสารได้ทาง line chat Bot @oicconnect คปภ.รอบรู้ หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE Application ชื่อ @oicconnect  เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัยโควิด-19 ได้ทันที นอกจากนี้ในช่วงเดือนเมษายนทั้งเดือน ยังจัดให้มีสายด่วน คปภ.1186 ให้บริการคำถามเกี่ยวกับประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. ยังได้พัฒนา Application คนกลาง For Sure เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของตัวแทน-นายหน้าประกันภัยที่กำลังเสนอขายประกันภัยได้ทันที เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มิจฉาชีพที่ไม่มีใบอนุญาตหลอกขายประกันภัย และทำให้ตัวแทน-นายหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับประชาชนที่กำลังตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยเฉพาะ ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยนำไปเปรียบเทียบแต่ละบริษัท ซึ่งจะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน เช่น ให้ความคุ้มครองกรณีเมื่อตรวจพบเชื้อโรคโควิด-19 หรือการเจ็บป่วยในกรณีโคมา หรือ ค่าชดเชยรายวันกรณีที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมถึงต้องศึกษาถึงข้อจำกัดในการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด–19โดยเฉพาะด้วย เช่น มีช่วงระยะเวลารอคอย 14 วัน ไม่ให้ความคุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด–19 มาก่อนทำประกันภัย และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์กรณีที่มีการขอรับโดยทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นต้น ในส่วนของประชาชนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทางไว้แล้ว กรมธรรม์ดังกล่าว จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ด้วย  

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการปรับรูปแบบการรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ร้องเรียนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.oic.or.th และกรอกข้อความตามแบบฟอร์มที่กำหนด เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลให้ทราบในระยะเวลาที่รวดเร็ว

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน