ซีพีเอฟ ผนึก ก.พัฒนาสังคมฯยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)  ในจังหวัดต่างๆ  จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงานคนพิการของซีพีเอฟ และคนดูแลคนพิการ ขณะนี้จัดอบรมไปแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก จ.เชียงราย จ.กาญจบุรี จ.ศรีสะเกษ และจ.นครราชสีมา  พร้อมเดินสายจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่คนพิการพึงได้อย่างเสมอภาค  ทั้งนี้ซีพีเอฟได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพคนพิการ โดยการจัดจ้างเป็นพนักงานบริษัทฯ โดยตรง  แทนการจ่ายเงินสมทบกองทุนส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ตามแนวทางของภาครัฐให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งทำประโยชน์ให้ชุมชน  เป็นไปตามพระราชบัญญัตส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดจ้างคนพิการทำงานรวมทั้งหมด 734 คน  นอกจากนี้ ส่งเสริมอาชีพให้สัมปทานพิการจัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัท อีก 126 คน  

นางนภารัตน์ รุ่งเรือง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.นนทบุรี กล่าวว่า นับตั้งแต่ เยาวชนพิการทางสติปัญญา 8 คนทำงานกับซีพีเอฟตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของน้องๆ และครอบครัว พลิกจากคนที่ต้องพึ่งพาคนอื่น มาเป็นกำลังหลักของบ้าน มีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ช่วยให้พ่อแม่ไว้วางใจว่าลูกสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของผู้อื่น และชุมชนอีกด้วย จากความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมพึ่งตน และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 แก่ ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม ในฐานะองค์กรเอกชนชั้นนำไทยที่มีแผนงานและจัดจ้างคนพิการทำงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ในงานวันคนพิการสากลที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน