จิตอาสาซีพีเอฟ สร้างฝาย เพาะกล้า ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

 

นายนพดล ศิริจงดี ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ดำเนิน “โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” จำนวน 4,421 ไร่ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระหว่างปี 2559 – 2564 พร้อมทั้งเตรียมนำพื้นที่ดังกล่าวเป็นโมเดลนำร่องโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

โดยกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องตามกรอบแผนงาน ฤดูกาล สู่การขับเคลื่อนกิจกรรมแรกของปี 2560 นี้ ด้วยกิจกรรม ”การทำฝาย การเพาะกล้า และการดูแลกำจัดวัชพืช” มีเป้าหมายทำฝาย 4 ตัว เพื่อเตรียมการชะลอน้ำในฤดูฝนที่จะมาถึง การดูแลกำจัดวัชพืชและคลุมฟาง 50 ไร่ เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ และการเพาะกล้าไม้จำนวน 30,000 ต้น เพื่อเตรียมการปลูกในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคประชาชนและพนักงานซีพีเอฟจากสายธุรกิจต่างๆ จำนวนรวมกว่า 300 คน เพื่อจัดเตรียมกล้าไม้ส่วนหนึ่ง จากเป้าหมายการเตรียมกล้าทั้งหมด 4 แสนต้นในปี 2560

ทั้งนี้ “โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ภายใต้ โครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี มีการวางเป้าหมายการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำป่าสักพื้นที่เขาพระยาเดินธง จำนวน 4,421,ไร่ 2) ติดตามและวัดผลความหลากหลายทางชีวภาพของ พืช และสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น 3) ร่วมลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากจำนวน CO2 ที่ต้นไม้กักเก็บ และการให้บริการระบบนิเวศของต้นไม้ และ 4) พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของชาติ

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com