สนง.นวัตกรรมแห่งชาติจับมือ CPFปั้นบุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

 

เพิ่มเพื่อน

นายวิเชียร  สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   กล่าวว่า  ปัจจุบันองค์กรธุรกิจไม่เพียงจัดกิจกรรมด้าน CSR (Corporate Social  Responsibility) เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร แต่มีการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมหรือ Social Innovation มาใช้พัฒนาสิ่งใหม่ๆ   นำแนวคิดใหม่  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นวัตกรรมเพื่อสังคมจึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดและมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและสังคมสู่ความยั่งยืน           
           
“เราต้องพยายามทำนวัตกรรมให้อยู่ใน DNAของพนักงานทุกระดับในองค์กร  ทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร และเป็นการนำองค์ความรู้ไปช่วยเหลือสังคม อาทิ  ซีพีเอฟซึ่งดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ก็สามารถทำโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรวางแผนในการเพาะปลูก ให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตของโรงงาน  ทำให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้ ” รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สนง.นวัตกรรมฯ กล่าว          
       
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ  กล่าวว่า  ซีพีเอฟเป็นองค์กรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยตั้งแต่ปี  2556 เป็นต้นมา  บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรฝีกอบรมพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน ( CSR Leader )  เพื่อสนับสนุนให้ CSR Leader  พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ   เสริมสร้างโอกาสในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ  อาทิ  การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  การต่อยอดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  (Sustainable  Development Goals  : SDGs)  นอกจากนี้ ในระยะต่อไป บริษัทฯ ยังได้วางเป้าหมายพัฒนารูปแบบของโครงการต่างๆสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม  (Social Enterprise  : SE )  หรือกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
     
นายฤทธิ์ติกร สมปาน ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน  (CSR Leader) ธุรกิจครบวงจรภาคเหนือ    กล่าวว่า  หลักสูตรทิศทางขับเคลื่อน CSR  ขององค์กรที่จัดขึ้นในปีนี้   ช่วยให้เตรียมตัวรับมือความท้าทายในด้านของนวัตกรรมทางสังคม  ทำให้สามารถนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรสิ่งดีๆ ตอบแทนสังคม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟ  ประกอบด้วย อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมสนับสนุนและผลักดันทุกแนวความคิด  ทุกองค์ความรู้ของแต่ละธุรกิจภายใต้ซีพีเอฟให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน   

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน