ซีพีเอฟ สนับสนุน โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศ

 

 

นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่” แก่โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เป็นโมเดลนำร่องโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์แห่งแรก ที่บริษัทฯบูรณาการต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญการเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์แก่ครูและนักเรียน ช่วยยกระดับคุณภาพด้านการศึกษา ด้านโภชนาการที่ดีของเยาวชน ขณะที่โรงเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต นำไปจัดตั้งเป็นกองทุนของโรงเรียนเพื่อใช้พัฒนาการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ ซีพีเอฟได้ต่อยอดรูปแบบของ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ที่สนับสนุนโรงเรียนในชนบทพื้นที่ห่างไกลได้มีแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยให้นักเรียน ขยายสู่ การสนับสนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่” ในรูปแบบฟาร์มเลี้ยงไก่ที่มีการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้โรงเรียนมีงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการศึกษาตามความต้องการ และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเหมาะสม

 


โดยบริษัทฯ สนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด และติดตั้งอุปกรณ์การเลี้ยงอัตโนมัติได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กรงตับและอุปกรณ์ให้น้ำ แม่พันธุ์ไก่ไข่ที่สามารถให้ผลผลิตได้ทันที 4,230 ตัว รวมถึงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการอบรมถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกต้อง พร้อมติดตามการดำเนินงานให้คำแนะนำการบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่แบบครบวงจรแก่ครู และนักเรียน

 


นายสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กล่าวว่า การสนับสนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่” ได้ช่วยโรงเรียนได้ผลิตอาหารปลอดภัย สนับสนุนการสร้างโภชนาการที่ดีแก่เยาวชน เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชน รวมทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร สอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ที่สำคัญช่วยให้โรงเรียนมีรายได้ เป๋นกองทุนหมุนเวียนของโรงเรียน ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองในอนาคต

ด้าน นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนจะนำรายได้มาจัดตั้งกองทุนและทำข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ พร้อมบรรจุโครงการนี้ฯ เข้าเป็นวิชาเสริมในหลักสูตรการมีงานทำ ตามนโยบายของกระทรวงฯ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่เยาวชน เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพหลักหลังจบการศึกษา

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com