อพท.ผนึกตีต้าสร้างแบรนด์ดิ้งเชียงคาน

99193
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า อพท.มีแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ดิ้งพื้นที่พิเศษเชียงคาน  เขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นชุมชนถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขง ที่มีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ถือเป็นเรือนไม้เก่าที่สามารถเล่าเรื่องราวได้ ในเชิงบ้านเก่าเล่าเรื่อง หรือบ้านไม้เก่าที่มีชีวิต

197839

 ในปี 2559 อพท.ได้ผนึกกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ/ตีต้า) (TEATA) ร่วมมือกันดำเนินการ2 โครงการคือ การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และโครงการสร้างภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง ( Destination Branding)กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขงและพื้นที่เชื่อมโยง

198321

ทั้งนี้มุ่งหวังว่าหลังจากการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแล้วเสร็จ จะสามารถนำเสนอให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเข้าไปเที่ยวยังพื้นที่และเยี่ยมชมบ้านต่างๆ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเจ้าของบ้านนั้นๆ โดยวิถีชีวิตของชาวเชียงคานและบ้านไม้เก่าเชียงคาน มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีจุดขายและน่าท่องเที่ยว และหวังให้ชุมชนรักษาวัฒนธรรมของเชียงคานให้ยั่งยืนต่อไป   ส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ สามารถผลิตพลังงานทางเลือกโซลาเซลล์และการผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะสดได้เองแล้วแนวทางของอพท.นั้นต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และสนับสนุนนโยบายประชารัฐ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

IMG_7855
นางดวงกมล จันสุริยวงศ์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) กล่าวว่า  ความร่วมมือระหว่างอพท.กับตีต้า  เริ่มมาตั้งแต่วัันที่ 23 เมษายน 2555 โดย โครงการแรกที่ร่วมมือกัน คือ 1 การพัฒนาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนเลย 6 เส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ  2 เส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวไทย โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี สิ้นสุดโครงการในปี 2558

 ทั้งนี้โดยมีขั้นตอนการพัฒนารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของสินค้า/บริการ การสร้างเส้นทาง และขั้นตอนสุดท้ายคือการตลาด ด้วยการทดสอบเส้นทางโดยสื่อมวลชนไทย/ต่างประเทศ โดยบริษัทนำเที่ยวไทย/ต่างประเทศ การออกขายในตลาด และการนำนักท่องเที่ยวเข้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดี

ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว 4

ส่วนโครงการสร้างภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง ( Destination Branding) กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขงและพื้นที่เชื่อมโยง ที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการศึกษาวิจัย และส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาด

ถนนคนเดิน 2

ทั้งนี้ตีต้าได้ลงพื้นที่เริ่มทำงานสำรวจข้อมูลบ้านไม้เก่าของซอยต่างๆแล้ว โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น สภาพทางกายภาพ ภูมิสังคม เศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ของพื้นที่ชุมชนถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขงและพื้นที่เชื่อมโยง พบว่าเชียงคานเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงระดับประเทศ วัฒนธรรมที่โดดเด่นและที่สำคัญของเชียงคานคือ ชุมชนบ้านไม้เก่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงคานที่ปลูกสร้างเรียงรายริมแม่น้ำโขงที่เป็นอาคารเรือนแถว ที่ผ่านมาบ้านเก่าเหล่านี้ทำการค้าขายเนื่องจากชุมชนบ้านไม้เก่าถูกสร้างขึ้นโดยชาวจีน และมีการประกอบอาชีพในพื้นที่

ซึ่งปัจจุบัน เทศบัญญัติเมืองเชียงคานได้มีการกำหนดสิ่งที่สามารถทำได้ในการต่อเติมอาคารและสิ่งที่ไม่สามารถทำได้เพื่อเป็นรักษาศิลปวัฒนธรรมในงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองเชียงคาน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเชียงคานยังคงนิยมในการไปเยี่ยมชมบ้านไม้เก่า

IMG_8230
ปัจจุบันเมื่อการท่องเที่ยวเข้ามา ทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น สังคมเติบโตขึ้น ชุมชนมีความแออัดบ้างจากการที่มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้การค้าต่างๆมากขึ้นไปด้วย และมีนักธุรกิจต่างถิ่นเข้าไปบ้าง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือ ชุมชนท้องถิ่นยังมีความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งความรู้สึกภาคภูมิใจในท้องถิ่นมากขึ้น
199033

ทั้งนี้จากการที่ตีต้าได้สำรวจบ้านไม้เก่าเชียงคานตั้งแต่ซอย 0 ถึงซอย 21 พบว่ายังคงรักษาความเป็นถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขง และมีกิจกรรมต่างๆทั้งทำเพื่อชุมชนและนักท่องเที่ยว มีความโดดเด่นในกิจกรรมที่พัก อาหาร ร้านค้า  มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งหลังจากนี้ตีต้าจะจัดทำเส้นทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยาน ในเขตบ้านไม้เก่าเชียงคาน รวมถึงจัดทำแผ่นพับและประชาสัมพันธ์พื้นที่นี้ต่อไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบและเดินทางมาเที่ยวเชียงคานอย่างแพร่หลายมากขึ้น

DSC_5423
ความโดดเด่นชองเชียงคานที่ไม่เหมือนใคร เช่น มีการตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีผีขนน้ำ การทำผาสาดลอยเคราะห์ มีภาษาถิ่นคือภาษาไทเลย การทำผ้าห่มนวม มะพร้าวแก้ว ข้าวหลามยาว ส้มตำซั่วด๊องแด๊ง ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด เป็นต้น

IMG_6403

สำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงคานในปี 2558 มีจำนวน 629,700 คน สร้างรายได้เข้าพื้นที่ประมาณ 994 ล้านบาท และมีทิศทางการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งนี้ตีต้ายังมอบหมายให้มีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ซึ่งเป็นสื่อและบล็อกเกอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยมีผู้ติดตามหลายแสนคน และเป็น Influencer ในสังคมออนไลน์ ได้ร่วมทำการสำรวจพื้นที่เชียงคานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้โครงการนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วย

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com