ขุนคลัง แต่งตั้ง “วิพุธ อ่องสกุล” นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ล.ต.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามแต่งตั้ง นายวิพุธ อ่องสกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

 

นายวิพุธ อ่องสกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ จาก Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนายวิพุธดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ นายวิพุธเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาโครงการที่สำคัญ เช่น การพัฒนาความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ “Ease of Doing Business” และการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร เป็นต้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน