ขุนคลัง แต่งตั้ง “วิพุธ อ่องสกุล” นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ล.ต.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามแต่งตั้ง นายวิพุธ อ่องสกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

 

นายวิพุธ อ่องสกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ จาก Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนายวิพุธดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ นายวิพุธเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาโครงการที่สำคัญ เช่น การพัฒนาความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ “Ease of Doing Business” และการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร เป็นต้น

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com