“กองทุนประกันวินาศภัย” เริ่มจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย “สัจจะประกันภัย- เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์”

 

เพิ่มเพื่อน

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เผยว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยได้อนุมัติจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยที่ยื่นขอรับชำระหนี้ในกรณี บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษั เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด

กองทุนประกันวินาศภัย ได้พิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด จากเจ้าหนี้ที่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วน เช่น คืนเบี้ยประกันภัย คำพิพากษาศาล และสินไหมทดแทน ตามระเบียบกองทุนประกันวินาศภัย ว่าด้วยการขอรับชำระหนี้และการอนุมัติชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย พ.ศ. 2552 โดยได้เริ่มทยอยนำคำขอรับชำระหนี้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยพิจารณาอนุมัติ อนุมัติครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้

  1. บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 862 คำขอ เป็นเงินทั้งสิ้น 25.23 ล้านบาท โดยจ่ายจากเงินหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรอง จากบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 0.02 ล้านบาท และเงินของกองทุนประกันวินาศภัย เป็นเงินจำนวน 25.21 ล้านบาท
  2. บริษัท เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด จำนวน 363 คำขอ เป็นเงินจำนวน 5.43 ล้านบาท
    จากเงินของกองทุนประกันวินาศภัย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยกำชับให้เร่งดำเนินการนำเสนอทุกเดือน
เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในธุรกิจประกันวินาศภัย ว่าเมื่อมีทำประกันแล้ว หากบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็ได้รับการช่วยเหลือตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้กองทุนประกันวินาศภัย ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชำระหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายแล้ว ทำการยืนยันสิทธิกลับมาที่กองทุนประกันวินาศภัยเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ WWW.GIF.OR.TH  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน