กองทุนประกันวินาศภัย เปิดตัว “โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินกรณี บริษัทประกันฯปิดตัว และ โปรแกรมค้นหาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”


นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ให้สัมภาษณ์ว่า กองทุนประกันวินาศภัยเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

โดยกองทุนจะพิจารณาจำนวนเงินที่เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มาจากผู้ชำระบัญชีแล้วรวมกับจำนวนเงินที่กองทุนจะพิจารณาจ่ายตามจำนวนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2562 มีบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกใบอนุญาตฯ จำนวน 10 บริษัท

 

โดยตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้แต่งตั้ง “กองทุนประกันวินาศภัย”เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท จำนวน 3 บริษัท ซึ่ง 1 ใน 3 บริษัท กองทุนได้ดำเนินการชำระบัญชีและพิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสร็จแล้ว และ ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปแล้ว สำหรับอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ

ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการชำระบัญชีของกองทุน และกองทุนได้เร่งรัดดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ประเภท ขอคืนค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนก่อน สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีได้ดำเนินการนำส่งข้อมูลเจ้าหนี้ให้กองทุนดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ.พี.เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด และบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาทยอยจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามมาตรา 80/5 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย ที่มีคุณประสงค์ พูนธเนศ  ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ได้เร่งรัดให้กองทุนประกันวินาศภัยพิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ประชาชนหรือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยโดยเร็ว พร้อมทั้งให้กองทุนจัดทำโปรแกรม2 รายการ เพื่อให้ประชาชนหรือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซค์ของกองทุน www.gif.or.th

ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนหรือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยกับกองทุนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ในกรณีของบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ

และกรณีของบริษัทประกันวินาศภัยนำส่งเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุน ซึ่งขณะนี้กองทุนได้จัดทำโปรแกรมดังกล่าวเสร็จแล้ว ได้แก่ โปรแกรมการค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ และโปรแกรมค้นหาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ โดยประชาชนหรือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ผ่านทางเว็บไซค์ของกองทุน www.gif.or.th หรือสามารถสแกน QR Code

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน