ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นางสาวพิชยาพร ด่านทวีศิลป์ เจ้าหน้าที่ 2 พร้อมด้วยลูกจ้างกองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วม “โครงการอาสาสมัครประกันภัย” ประจำปี 2567 อบรมความรู้ให้แก่อาสาสมัครประกันภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นประธานเปิดการอบรม และนางจตุรัตน์ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานประกันภัยภูมิภาค เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ หัวข้อ “การรู้จัก คปภ. และบทบาทอาสาสมัครประกันภัย” บรรยายโดยวิทยากรกลุ่มพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม, หัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”, หัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ”

โดยวิทยากรจากสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่าง ๆ กับวิทยากรจากคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 อีกทั้ง กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของบทบาท หน้าที่ และภารกิจในปัจจุบันของ กปว. เกี่ยวกับการชำระหนี้ ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้คุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัยสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ และมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกจาก กปว.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน