เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยปิด เราจะทำอย่างไรดี

หลายท่านอาจมีความกังวลหลังซื้อ ประกันภัย กับ บริษัทประกันวินาศภัย ที่ต่อมาบริษัทนั้นได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือ ปิดกิจการไป แต่ก็สามารถลดความกังวลลงได้ เพราะเมื่อ “บริษัทประกันวินาศภัย” ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือ ปิดกิจการไป!!  

 “กองทุนประกันวินาศภัย” ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายจะเข้ามาให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยาเรา  “ผู้เสียหาย”  ในฐานะ “ผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามสัญญาประกันภัย” ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและเป็นธรรม  แทนบริษัทที่ถูกปิดไป ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยที่ได้ทำเอาไว้ นั่นเอง

โดย กองทุนประกันวินาศภัย จะมีหลักในการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ หรือ เยียวยา ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยเป็นสำคัญ และไม่เกินความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ 

สำหรับท่านที่มีข้อสงสัย ติดต่อ ได้ที่ “กองทุนประกันวินาศภัย” เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 791 1444 www.gif.or.th

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน