คปภ.ฟิลิปปินส์คลอดกฎใหม่  สั่งบริษัทประกันชีวิตจัดทำทะเบียนรายชื่อตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาต เผยแพร่ต่อสาธารณะ ลั่นเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนสามารถตรวจสอบตัวแทนมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ และสังกัดบริษัทใด เผยบริษัทต้องอัพเดตข้อมูลทุกสิ้นเดือน 

เว็บไซต์ Asiainsurancereview รายงานว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยฟิลิปปินส์  (Insurance Commission (IC)  หรือคปภ.ฟิลิปปินส์ กล่าวในหนังสือเวียนที่ออกถึงบริษัทประกันชีวิตว่า  IC ได้ออกกฎระเบียบใหม่กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต จะต้องจัดทำทะเบียนรายชื่อ”ตัวแทนประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาต”เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงดูแลรักษาทะเบียนฯดังกล่าว  

กฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 เมษายน ปี  2567  

วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของกฎระเบียบใหม่คือการทำให้สาธารณะสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตจาก IC ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประกันภัยของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม่

IC กล่าวในหนังสือเวียนว่า IC ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของตัวแทนประกันภัยในการทำหน้าที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริโภคที่มีสิทธิจะรู้ว่าพวกเขากำลังติดต่อกับตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่

ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของ IC  ทาง IC จึงมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณะให้มากที่สุด จึงกำหนดให้บริษัทประกันชีวิตต้องเผยแพร่ทะเบียนตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตบนเว็บไซต์บริษัท

สำหรับข้อมูลที่จะปรากฎอยู่ในทะเบียน: บุคคลธรรมดา   ประกอบด้วย ชื่อเต็มของตัวแทนประกันภัย (เช่นชื่อแรก ,ชื่อกลาง,นามสกุล) เรียงตามตัวอักษร ,นิติบุคคล ประกอบด้วย ชื่อบริษัทประกันภัยที่สมบูรณ์เรียงตามตัวอักษร,ชื่อ นามสกุลตัวแทน

                ข้อมูลต่อไปนี้ตัวแทนทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต้องมี ได้แก่  ประเภทของใบอนุญาต (เช่น ใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบดั้งเดิม หรือใบอนุญาตขายประกันชีวิตแบบผันแปร( Variable Life Licence ) เป็นต้น)

,หมายเลขใบอนุญาต, ระยะเวลาของใบอนุญาตที่ถูกต้อง

หมายเหตุ:การยกเลิกใบอนุญาต ,กรณีบอกเลิกสัญญาตัวแทน โดยมีวันที่มีผลใช้บังคับตรงกัน

นอกจากนี้  บริษัทประกันภัยต้องจัดให้มีสายด่วนสำหรับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะของตัวแทนประกันภัยด้วย  โดยการจัดทำทะเบียนตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีการปรับปรุงในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด   ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยจะมีเวลาสามเดือนนับจากวันที่ 16 เมษายน(วันที่กฎระเบียบใหม่เริ่มบังคับใช้)ในการจัดทำและเผยแพร่ทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน