จ่ายค่าสินไหมทดแทนพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 รวม 162 ราย 15,621,138  บาท

 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัย อุบัติเหตุจากรถเป็นจำนวนมาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งมีนายนพดล สันติภากรณ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ ได้มีมาตรการเยียวยาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งการเสียชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ประสบภัยพึงได้รับการคุ้มครองจากการประกันภัยรถภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทกลางฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมงไปจำนวนทั้งสิ้น 162 ราย มีผู้ประสบภัยจากรถเสียชีวิต เป็นผู้ขับขี่จำนวน 125 ราย ไม่ใช่ผู้ขับขี่ จำนวน 37 ราย รวมเป็นจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายไปจำนวน 15,621,138  บาท

โดยในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยสามารถแยกเป็นการจ่ายของบริษัทกลางฯ จำนวน 138 ราย และเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน แทน บริษัทประกันภัย 12 บริษัท จำนวน 24 ราย ซึ่งประกอบด้วยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ราย,บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ราย,บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ราย,บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 1 ราย,บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ราย,บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ราย,บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ราย,บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ราย,บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ราย,บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ราย,บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 1 รายและบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ราย) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และบริษัทประกันภัยพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนทุกคนให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน