มข. สร้างหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต สองใบปริญญา หนุนศิลปินอยากเป็นครู ชูครูที่อยากเป็นศิลปิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ กระบวนทัศน์ใหม่  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและร่วมแสดงความยินดี  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลง โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น    กล่าวว่า โครงการหลักสูตรสองปริญญาแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นของเภสัชศาสตร์บัณฑิตร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  MBA วันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่เกิดโครงการที่ 2 คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ นักศึกษา โดยจะทำให้มีโอกาสในตลาดงานมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ทำให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาดนตรี จะมีทักษะดนตรีมากขึ้น ส่วนนักศึกษาที่เรียนดนตรีจะมีทักษะด้านการสอนมากขึ้น โดยจะเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสามารถรับราชการเป็นครูได้ นับเป็นจุดขายของหลักสูตร  ซึ่งข้อดีคือ หลักสูตรถูกระบุไว้ในแผนการศึกษา  สามารถจบได้ภายใน 4 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับทั้งสองปริญญา  หลักสูตรดังกล่าวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะสามารถผลิตครูที่เป็นศิลปินและศิลปินที่เป็นครูเพิ่มมาอีกหลักสูตรหนึ่ง  ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาของทั้งสองคณะและส่งผลถึงการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  กล่าวว่า  ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้มีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและกิจกรรม โดยเน้นมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรสองใบปริญญา (Double Degree) ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมการบูณาการข้ามศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน  และเพื่อส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า การผลิตบัณฑิตร่วมกันระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ภายใต้หลักสูตรสองปริญญาซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาในระหว่างหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษาได้ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์ ตามแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ ที่เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีการเรียนรู้ในวิธีการและวิชาชีพที่จำเป็นมากต่อการศึกษาไทย อีกทั้งข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการและบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของทั้งสองคณะ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาของทั้งสองคณะและการศึกษาไทยในอนาคต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน