บริษัท กลางฯ MOU ความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาความร่วมมือการประสานงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและเหตุสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดทำข้อมูลการรับแจ้งเหตุ ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงทีและให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน อุบัติภัยสำคัญที่เกิดขึ้น โดยใช้ทุกช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จึงได้จัดพิธีลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและเหตุสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดขึ้น โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และหากไม่ทราบว่าจะไปใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือค่าสินไหมทดแทนได้ที่ใด รวมทั้งไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการเบิกประกันภัย พ.ร.บ.หรือคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ได้ที่ www.rvp.co.th ซึ่งจะมีข้อมูลดังกล่าวแสดงอยู่บนหน้าเว็ปไซต์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน