กรุงไทยพานิชประกันภัย สานต่อโครงการ “ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย” ต่อเนื่องปีที่ 7

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 – บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นการมอบห้องสมุดโรงเรียนแห่งที่แปดภายใต้โครงการ “เคพีไอ ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย” ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยมุ่งพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีหนังสือและอุปกรณ์เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่เด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกลทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้

โครงการ “เคพีไอ ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยมีแนวคิดในการสร้าง “ห้องสมุดมีชีวิต” ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นห้องสมุดที่มีคุณภาพ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในต่างจังหวัดได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ดี จึงถือเป็นนโยบายสำคัญของ เคพีไอ ที่มุ่งหวังจะส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนไทยอันเป็นอนาคตของชาติ ให้ได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นอกจากการให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ที่นอกจากต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าแล้ว เราในฐานะบริษัทประกันภัยไทยที่เติบโตอยู่คู่สังคมไทยมากว่า 67 ปี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อาทิ การช่วยเหลือสังคมและชุมชนในปัญหาด้านภัยพิบัติและด้านอื่น ๆ  รวมถึงการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยที่เป็นอนาคตของชาติ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในองค์กรให้แก่พนักงานได้รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น จึงนับเป็นก้าวที่พร้อม…ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง”

ห้องสมุดมีชีวิต เป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือสังคมที่ เคพีไอ จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือห้องสมุดโรงเรียน ให้มีหนังสือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล และด้วยแนวคิดของ “ห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งต้องมีหนังสือที่ดี มีบรรยากาศดีที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ห้องมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสำหรับค้นหาข้อมูลจากโลกดิจิทัลที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคปัจจุบันที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างทัดเทียมและมีมาตรฐาน

สำหรับการจัดสร้าง “ห้องสมุดมีชีวิต” ในโครงการ “ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย” ปีที่เจ็ดนี้  นำโดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของเคพีไอในการลงพื้นที่ปรับปรุงห้องสมุดให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทุนทรัพย์ในการจัดซื้อหนังสือ อุปกรณ์สื่อการสอนที่จำเป็นต่าง ๆ และการปรับปรุงสถานที่ รวมทั้งสิ้นมูลค่า 400,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอีกจำนวน 51 ทุน มูลค่า 153,000 บาท

“เคพีไอ มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง เราจะยังคงเดินหน้าสร้างห้องสมุดมีชีวิตให้แก่เยาวชนชาวไทยต่อไป เพราะเชื่อว่าสังคมไทยจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ถ้าเริ่มต้นด้วยการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ” ดร.พงษ์ภาณุ กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน