กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง “ไซมอน สมอลคอมบี” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายคนใหม่

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง คุณไซมอน สมอลคอมบี ดารงตาแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย” แทนคุณปรมาศิริ มโนลม้าย มีผลตั้งแต่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไปมร. เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า คุณไซมอน สมอลคอมบี จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายทุกช่องทางของบริษัทฯ ได้แก่ ช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านธนาคาร ช่องทางตัวแทน ช่องทางธุรกิจองค์กร และฝ่ายบริหารงานธุรกิจพันธมิตร โดยจะดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหารระดับสูง (EXCOM) แทนคุณปรมาศิริ มโนลม้ายที่ได้ยื่นความประสงค์ลาออกจากตาแหน่ง คุณไซมอนได้ร่วมงานกับบริษัทฯ หลังจากประสบความสาเร็จในการดารงตาแหน่ง Managing Director และ Global Distribution Director ของ AXA Life Invest ในประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่ากองทุนภายใต้การบริหารงานได้เกินกว่าเป้าหมายถึง 1 พันล้านปอนด์ ในการแต่งตั้งครั้งนี้ คุณไซมอน จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและเน้นการสร้างฝ่ายจัดจาหน่ายให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณ คุณปรมาศิริ สาหรับความสาเร็จอันยอดเยี่ยมและการมีส่วนร่วมในทุกความสาเร็จของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ร่วมงานกับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน