โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม (ส.มทษ) จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้  นักเรียนโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)  และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ กว่าร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด

ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์  ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เปิดดำเนินการ  ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรามุ่งนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศ และการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียนฯ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับสากล  จุดเด่นที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร์และโรงเรียนที่ต้องการหล่อหลอมให้เยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดแบบวิทยาศาสตร์ มีความเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงเป็นคนดีของสังคม  และที่สำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนต้องการให้นักเรียนทุกคนมีความสุข ปัจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบ Active Learning เน้นความสุขของผู้เรียน โดยมีครูเป็น Coach และสนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี และใช้การคิดที่เขาสามารถที่จะวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคต เพื่อตอบโจทย์การทำงานและการประกอบอาชีพได้

นอกจากนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม มีแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน โดยต่อยอดให้มีการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษา เช่น การจัดค่ายภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน โครงการความร่วมมือกับ AFS  รวมถึงการส่งเสริมความเป็นเลิศให้ครู บุคลากร เช่นดูงานประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และการรับสมัครครูต่างชาติ จากประเทศจีน เกาหลี และประเทศแคนาดา มาทำหน้าที่สอน เป็นต้น 
ถ้าถามว่าโรงเรียนมองว่าประสบความสำเร็จไหม อาจจะตอบว่าใช่ตรงที่สามารถให้นักเรียนค้นหาตัวเองได้หรือสามารถนำพานักเรียนไปตามเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่แรกที่เข้ามาสู่รั้ว โรงเรียนสาธิตฯ ประกอบกับทางโรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัย และเครื่องมือปฏิบัติการทดลองหรือเครื่องมือวิจัยขั้นสูง จึงง่ายต่อการส่งเสริมนวัตกรรม เน้นในเรื่องของสมรรถนะนวัตกรรม ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่ประเทศต้องการให้ทุกหน่วยงานผลิตกำลังคนด้านนี้  และผลสำเร็จของผู้เรียนประเมินได้จากผลสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน

สำหรับการสอบ TCAS67 รอบที่ 1 พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 59 คน ผ่านการสอบคัดเลือกรอบ TCAS 1 คิดเป็นร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด โดยมีนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สอบติดสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และยังได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ   The university of Adelaide,  Macquarie University , Griffith University  ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ไม่เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสบความสำเร็จ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 เลือกต่อที่เดิม

แต่สำหรับคนที่ต้องการตามฝันก็ถือได้ว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จ เพราะนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนชั้นนำของประเทศ หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ได้ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว) และโครงการห้องเรียนพิเศษตามโรงเรียนต่าง ๆ ได้อีกด้วย  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จะเปิดรับสมัครนักเรียนประมาณช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี  ท่านที่สนใจสามารถสอบถามหรือติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ https://satit.tsu.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 มือถือ 095-432-6621

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน