รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  ปฏิบัติภารกิจในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) กับ มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บันทึกความเข้าใจ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. และ มข. ในโครงการความร่วมมือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านการจัดการของเสีย นวัตกรรมด้านการเกษตร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง  เป็นความร่วมมือพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้  เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการห้องเรียนสีเขียว  สร้างภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  พัฒนากลยุทธ์และแนวทางความร่วมมือในกระบวนการของกิจกรรมในอนาคต  และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน

สาระสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะร่วมสนับสนุนโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมปี 2 ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม โดยต่อยอดการส่งเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ. เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”  บันทึกความเข้าใจฉบับนี้  มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5  ปี  ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 – วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2571

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน