มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัด “ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตน้องตะวันฉาย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ กล่าวรายงาน ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี    ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โอเทล อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ กล่าวว่า โครงการ “การบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566″ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการบริการที่สมบูรณ์แบบในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และ พิการทางศีรษะและใบหน้า ให้มีความสมบูรณ์แบบครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา การดำรงชีวิต สังคม และ การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเอง และ เพื่อให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจในการเข้าสังคมมากขึ้น รวมทั้งสามารถตั้งเป้าหมายชีวิต และ พัฒนาศักยภาพของตนเองได้  นอกจากนั้น ปีนี้ยังเป็นปีแรกที่มีการแต่งตั้งทูตตะวันฉาย ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา  ทุนละ  5,000 บาท” ด้วย

ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี กล่าวว่า “การบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 เรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขณะเดียวกันยังเป็นไปตามแผนแม่บทที่ 13 เรื่องการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และสอดคล้องกับแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566-2570 ในประเด็น การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนา ที่ประกอบไปด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ดี การส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้มีรายได้อย่างยั่งยืน และ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน เป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี”

สำหรับ “ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตน้องตะวันฉาย” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อย่างต่อเนื่องกระทั่งดำเนินมาถึงปีที่ 11 โดยในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ น้องตะวันฉาย อายุ 7-18 ปี 38 คน และครอบครัวน้องตะวันฉาย 51 คน ทีมวิทยากร และเจ้าหน้าที่ 30 คน

กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการเข้าฐานของผู้ป่วยประกอบไปด้วย ฐานที่ 1 ศัลยกรรมตกแต่ง โดยกิจกรรมจะมีการประเมินภาพลักษณ์ใบหน้าของผู้ป่วยเพื่อแก้ไขปัญหา หรือ ความบกพร่องทางศีรษะและใบหน้าเพิ่มเติม  โดยทีมศัลยแพทย์ตกแต่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และถ่ายภาพท่ามาตรฐาน ฐานที่ 2 ทันตกรรมจัดฟัน  เน้นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยทั้งการตรวจสุขภาพช่องปากและแนะนำวิธีการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกต้อง โดยทีมทันตแพทย์จัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฐานที่ 3 ฉันคือเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเอง รู้จักและทำความเข้าใจตนเองเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่น สร้างความสุขทั้งกาย และ ใจ ด้วยการคิดใหม่ทำใหม่ โดยนักจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสร้างสุขภาวะที่ดี การวางแผนครอบครัว และเพศสัมพันธ์ โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฐานที่ 4 พลังเชิงบวก เสริมพลังเชิงบวกเพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจ และ พัฒนาบุคลิกภาพนำไปสู่การเข้าสังคม โดยอาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฐานที่ 5 Adventure in English โดยจิตอาสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส่วนกลุ่มผู้ปกครองประกอบไปด้วยฐาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลลูกรักแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตการเลี้ยงดูผู้ป่วยโดยผู้ปกครองเติมความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและครอบครัว   ต่อจากนั้นในช่วง 13.30 น. เดินทางไปยังศูนย์ค้ำคูณอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์หัวข้อการสกัด DNA อย่างง่ายและนิติวิทยาศาสตร์ พาลาลอย of love ในช่วงท้ายเป็นการประเมินและสรุปผลการเข้าร่วมโครงการโดยทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน