เดือดร้อน!! โควิด-19 ระบาด!! เช็กด่วน!!! เงินสดจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเก่า

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะนี้ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยเสียชีวิต หรือบางส่วนต้องหยุดงาน ตกงาน ขาดรายได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ทางกองทุนขอแจ้งต่อสาธารณะว่า ขณะนี้ มีประชาชนผู้มีสิทธิประโยชน์เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความมากกว่า 900,000 ราย แต่ละรายมีเงินตั้งแต่หลัก 100 บาท จนถึงหลัก 100,000  บาท จึงเชิญชวนให้ประชาชนเข้าตรวจสอบสิทธิดังกล่าวที่ www.lifeif.or.th ด่วน

ถ้าตรวจสอบพบว่า “เป็นผู้มีสิทธิ” ก็ให้ยื่นคำขอ “รับเงินคืน” จากกองทุนประกันชีวิต ได้ทันทีตามรายละเอียดแบบฟอร์มและเอกสารการขอรับเงินจากเว็บไซต์ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่โทร 02-791-1333

 

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความนี้มาจากเงินที่บริษัทประกันชีวิตส่งเข้ากองทุนตามกฎหมาย หลังจากที่มีประชาชนทำประกันชีวิตไว้แล้วระยะหนึ่งจนได้รับสิทธิประโยชน์ตามความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ขอรับเงินคืนจากบริษัท จนเวลาล่วงพ้น 10 ปี บริษัทจึงส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุน โดยเงินส่วนนี้ทางกองทุนจะเก็บไว้รอประชาชนผู้มีสิทธิประโยชน์มาขอรับคืนอีก 10 ปี

ทางกองทุนประกันชีวิต ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิมากขึ้นผ่าน “โปรแกรมระบบการตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ” ทาง www.lifeif.or.th ซึ่งเปิดเตรียมไว้รองรับตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงปัจจุบันครบ 1 ปี แล้ว โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าตรวจสอบสิทธิประมาณ 23,178 ราย และผู้มีสิทธิขอรับเงินคืนจากกองทุนไปจำนวน 933 ราย รวมเป็นเงิน  5,399,703  บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (2562) ที่ไม่มีโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ มีผู้รับเงินคืนไปจำนวน 269 ราย เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 346 แต่อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบจำนวนผู้รับเงินคืนกับจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินทั้งหมดกว่า 900,000 รายแล้ว พบว่ามีน้อยมากเพียงร้อยละ 0.25 เท่านั้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ที่มี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ได้มีนโยบายมอบหมายให้กองทุนเร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์จากการทำประกันชีวิต และถ้าเป็นผู้มีสิทธิในเงินดังกล่าวก็ให้ยื่นขอรับเงินคืนได้จากกองทุน เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนไปใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยสืบไปด้วย.-

#กองทุนตามหาเจ้าของเงิน  #เงินใครมารับด้วย  #เช็กใช้ ได้เงิน  “กองทุนประกันชีวิต สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ คุ้มครองสิทธิผู้เอาประกัน”

หมายเหตุ : กองทุนประกันชีวิต เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ดังนั้น จึงได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการเอาประกันชีวิตได้รับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของตนเอง ตลอดจนบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย

สำหรับสาเหตุที่ผู้เอาประกันชีวิต ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ จึงไม่ได้ขอรับเงินตามความคุ้มครองกรมธรรม์จากบริษัท จนทำให้เป็นเงินล่วงพ้นอายุความตามที่กฎหมายกำหนด สาเหตุหลักๆ คือ

1.บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้เอาประกันชีวิตได้ เนื่องจากผู้เอาประกันชีวิตย้ายที่อยู่แล้วไม่ได้แจ้งบริษัท

2.ผู้เอาประกันชีวิต ไม่ได้แจ้งการทำประกันชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ หรือทายาท ทราบ เมื่อเสียชีวิตลง จึงไม่มีใครรู้และไม่ได้ไปขอรับเงินจากบริษัท

3.ผู้เอาประกันชีวิต ไม่ส่งเบี้ยประกันทำให้กรมธรรม์ขาดความคุ้มครอง และไม่รู้ว่ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเหลืออยู่

4.ผู้เอาประกันชีวิต ได้รับเช็คจากบริษัทแล้ว ไม่นำเช็คไปขึ้นเงินจนลืม และขาดอายุ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน