ไทยประกันเดินหน้าสร้าง Life Innovation ประเดิม 5 กลุ่มสินค้า

   

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีความต้องการที่หลากหลายขึ้น และต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจ ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของยุคดิจิทัล หรือ Digital Disruption ดังนั้น เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2562 ไทยประกันชีวิตจึงประกาศปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือ  Reinvent Business Model ด้วยการสร้างให้เกิดนวัตกรรมของชีวิต (Life Innovation) จากเดิมมุ่งคุ้มครองการเสียชีวิต หรือชดเชยกรณีทุพพลภาพ ที่ผู้เอาประกันจะได้รับเงินสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ แต่ Model การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ จะปรับเปลี่ยนสู่การคุ้มครองการเจ็บป่วยของลูกค้า (Illness Protection) เพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง การส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้า (Health Improvement) การวางแผนการเงินและการลงทุน สำหรับตนเองและครอบครัว อันจะส่งผลให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว และมีความสุขบนความมั่งคั่งในบั้นปลายชีวิต

โดยแบบประกันรูปแบบใหม่ เป็นแบบประกันในกลุ่ม Life Solutions Product หรือ “ไทยประกันชีวิต ฟิตรอบด้าน” เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคง และวางแผนชีวิตให้ลูกค้าอย่างครบรอบด้านในทุกช่วงของชีวิต ประกอบด้วย 5 กลุ่มแบบประกัน ได้แก่  

กลุ่ม Money Fit  การวางแผนด้านการเงิน การออมเงินที่ได้ผลตอบแทนแน่นอน ประกอบด้วย ประกันออมทรัพย์ ประกันเพื่อการลดหย่อนภาษี ประกันคุ้มครองหนี้ ประกันบำนาญ อาทิ แบบประกันธนทวี1 10/5 เป็นแบบประกันที่เน้นผลประโยชน์ด้านการออม ด้วยการชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืนทุกปี ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ครบสัญญารับเงินก้อนอีก 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กลุ่ม Investment Fit การวางแผนการลงทุนที่คุ้มค่า และได้ผลตอบแทนที่ดี เพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง ประกอบด้วยประกันควบการลงทุน Universal Life หรือ Unit Linked อาทิ  แบบประกัน “ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99” ที่เลือกความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยฯ เลือกปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ได้ตามจังหวะชีวิต เพิ่มหรือลดความคุ้มครอง, เพิ่มหรือถอนเงินออมได้ตลอดเวลา และเลือกรับผลตอบแทนสูง จากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี

กลุ่ม Legacy Fit การสร้างกองทุนมรดกเพื่อครอบครัว หรือการออมเพื่อการศึกษาบุตร เพื่อส่งต่อความรักและความมั่นคงให้กับคนที่รักและห่วงใย อาทิ แบบประกัน “คุ้มธนกิจ 99(N) [99]/20” หลักประกันชีวิตที่มั่นคงเพื่อดูแลครอบครัวในทุกช่วงเวลาของชีวิต ด้วยความคุ้มครองนานถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี ครบสัญญารับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สามารถสร้างหลักประกันคุ้มครองธุรกิจกรณีมีภาระหนี้สิน หรือเป็นกองทุนสำรองยามฉุกเฉิน รวมถึงเป็นกองทุนการศึกษาและกองมรดกสำหรับลูกหลาน

กลุ่ม Life Fit การสร้างหลักประกันคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เมื่อผู้เอาประกันดูแลสุขภาพดีจะมีส่วนลดเบี้ยประกัน รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ โดยแบบประกันนี้มุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้เอาประกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี 4 มิติ ภายใต้แนวคิด “Circle of Wellness” คือ Self – สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง Sense – สุขภาพทางใจที่เข็มแข็งและมีความสุข Stability – ความมั่นคงทางการเงิน และ Spirit ความสุขทางจิตวิญญาณ ผ่านการทำดี และแบ่งปันสู่สังคม

และกลุ่ม Health Fit การคุ้มครองสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่รักสุขภาพของตนเองและครอบครัว อาทิ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือคุ้มครองโรคร้ายแรง

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามา Plug-In เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร และการทำงานของบุคลากรอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน