กองทุนประกันชีวิตสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

นายจรัญ สอนสวัสดิ์  ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า ทางกองทุนฯได้ร่วมกับกองทุนประกันวินาศภัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่าง แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี ระหว่างปี 2561-2565 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งมีส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน เพื่อนําความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนและแผนยุทธศาสตร์ชาติก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เพื่อพิจารณาต่อไปและหลังจากนั้นกองทุนจะได้ดําเนินงาน กํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

ทั้งนี้ กองทุนประกันชีวิตได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยโดยการขับเคลื่อนกองทุนประกันชีวิต ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันชีวิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาในระบบประกันชีวิต นับเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุนประกันชีวิต จึงต้องขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยีและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงการใช้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สอดรับกับนโยบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกันชีวิต อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทุนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิต

ปัจจุบันกองทุนประกันชีวิตได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า กองทุนประกันชีวิต เป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิตมั่นคง ยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่งขัน โดยที่พึ่งของผู้เอาประกันภัยนั้น มีจุดมุ่งหมาย เช่น ผู้เอาประกันชีวิตทุกรายได้รับความคุ้มครอง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด หากบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ  ส่วนธุรกิจประกันชีวิตมั่นคง มีจุดมุ่งหมาย คือ ธุรกิจประกันภัยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ได้รับองค์ความรู้ในการดําเนินการธุรกิจและการส่งเสริมให้มีความมั่นคงจากกองทุนประกันชีวิตและ
ธุรกิจประกันชีวิตยั่งยืน มีจุดมุ่งหมาย คือ ธุรกิจประกันภัยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ได้รับองค์ความรู้ในการดําเนินการธุรกิจและการส่งเสริมให้มีความยั่งยืนจากกองทุนประกันชีวิต
รวมถึงธุรกิจประกันชีวิตมีความสามารถในการแข่งขัน มีจุดมุ่งหมาย คือ ธุรกิจประกันภัยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ได้รับองค์ความรู้ในการดําเนินการธุรกิจและการส่งเสริมให้มีความสามารถในการแข่งขันจากกองทุนประกันชีวิต ซึ่งหากบรรลุวิสัยทัศน์แล้วประชาชนและสังคมไทยมีความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันชีวิตของไทย จะทําให้มูลค่าของธุรกิจประกันชีวิตสูงขึ้นและส่งผลต่อ GDP ของประเทศสูงขึ้น

นายจรัญ กล่าวด้วยว่า ผลการปฏิบัติงานของกองทุนประกันชีวิตที่โดดเด่นในปัจจุบัน ได้แก่

1) การจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความฯ จํานวน 1,205 ราย รวมเป็นเงินจํานวน 10,563,640.85 บาทข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
2) กองทุนประกันชีวิตมีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตร่วมกับองค์กรต่างประเทศหรือ The International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS) มีสมาชิกจํานวน 19 ประเทศ
3) มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและบทบาทของกองทุนประกันชีวิตสู่สาธารณชนในวงกว้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ประเมินผลโดยกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่ปี 2555-2560 คิดเป็นกว่าร้อยละ 4.0(ระดับดี) มาโดยตลอด

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน