ปัญหาเศรษฐกิจของไทยยังคงอยู่กับประชาชนคนไทยไปอีกระยะหนึ่ง การได้เงินตามสัญญาประกันภัยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยดูแลครอบครัวได้อย่างดี ดังนั้น ผู้เอาประกันฯที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตไปจนครบสัญญาประกันภัย แล้วยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงินคืนจากบริษัทประกันชีวิตจนเวลานานล่วงเลย 10 ปี ทางบริษัทประกันชีวิตได้ส่งเงินของผู้เอาประกันฯ ซึ่งเรียกว่า เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความไปไว้ที่กองทุนประกันชีวิต เงินก้อนนี้ยังมีมูลค่าที่ผู้เอาประกันฯสามารถติดต่อขอรับคืนได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันผู้เอาประกันฯสามารถตรวจสอบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความของท่านได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต  สำหรับท่านที่ไม่ทราบวิธีการเข้าตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองทางกองทุนมีคำแนะนำขั้นตอนและวิธีการโดยละเอียดให้สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์ส่วนตัวหรือคอมพิวเตอร์ของท่านได้ที่ลิ้งค์นี้ วิธีการยื่นคำขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความผ่านช่องทางออนไลน์

และเมื่อตรวจสอบพบว่าท่านมีสิทธิ์ในเงินดังกล่าวไม่ต้องกังวลว่าจะใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงินคืนเพราะทางกองทุนประกันชีวิตโดย นายนพดล  เบี้ยวไข่มุก ผู้จัดการกองทุนฯได้ออกประกาศของกองทุนฯเพื่อย่นระยะเวลาการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันได้รวดเร็วมากขึ้น

หากผู้เอาประกันฯยื่นคำขอรับเงินในรูปแบบออนไลน์ ทางกองทุนฯจะใช้ระยะเวลาการพิจารณาและจ่ายเงินคืนท่านภายใน 8-11 วันทำการ ส่วนท่านที่ยื่นคำขอรับเงินที่สำนักงาน กองทุนประกันชีวิต ด้วยตนเองทางกองทุนฯจะใช้ระยะเวลาการพิจารณาและจ่ายเงินคืนท่านภายใน 11-16 วันทำการ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ประกาศกองทุนประกันชีวิต เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จการจ่ายคืนเงิน กรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ พ.ศ. 2565  เพื่อให้การจ่ายคืนเงิน กรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความตามระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยการขอรับจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ  พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องด้วยหลักและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. 2552 ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต จึงออกประกาศกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จการจ่ายคืนเงิน กรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกองทุนประกันชีวิต เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จการจ่ายคืนเงิน กรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จการจ่ายคืนเงิน กรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบท้าย ประกาศกองทุนประกันชีวิต เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จการจ่ายคืนเงิน กรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน