กองทุนประกันชีวิตยกระดับบุคลากรเสริมความรู้ผ่านหลักสูตรสถาบันประกันภัย

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า ปี 2564 ทางกองทุนฯได้กำหนดให้องค์กรเป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สูงขึ้น จึงมีนโยบายส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน โดยการเข้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพการประกันชีวิตกับสถาบันประกันภัยที่เปิดขึ้นเป็นรุ่นแรกตั้งแต่ต้นปี 2564 นี้

“เนื่องจากว่าพนักงานกองทุนประกันชีวิตต้องดำเนินการในงานตามหน้าที่ของกองทุนฯ ซึ่งบทบาทหนึ่งก็คือ หากเกิดกรณีที่บริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตขึ้นมา กองทุนฯ ก็จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทที่ถูกเพิกถอนไป แล้วก็มีฐานะเป็นผู้ชำระบัญชีด้วย ซึ่งต้องดำเนินการชำระสะสางหนี้ให้กับบุคคลผู้เอาประกันฯ แทนบริษัท”

ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตเบื้องต้นเป็นพื้นฐานทุกคน และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. มีความรู้ในการประกันชีวิต 2. สร้างเครือข่ายบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน 3. ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันชีวิตให้กับประชาชน

“เพราะการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบการประกันชีวิตได้ เขาก็จะสามารถใช้การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวของเขาได้ แล้วเมื่อมีคนใช้การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมากขึ้น เมื่อถึงเวลานั้นธุรกิจประกันชีวิตของเราก็จะมีความมั่นคง  มีศักยภาพขึ้นไปอีก” นายจรัญกล่าว.

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน