ม.สุรนารี MOU องค์การสวนสัตว์พัฒนาความรู้-ถ่ายทอดเทคโนโลยี


ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า วันนี้ (31 พ.ค.2560) ทางมหาวิทยาลัยและ องค์การสวนสัตว์ ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า นับเป็นการขยายเครือข่ายพันธมิตรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นกรอบความร่วมมือที่จะนำมาซึ่งความทันสมัย ถ่ายทอดผ่านงานด้านวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาบุคลากร การสื่อสารทางด้านเทคโนโลยี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานจาภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ เพื่อจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้เพื่อจะนำมาต่อยอดแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้สามารถรับรู้และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักทางด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 7 แห่ง และ 1 โครงการ ประกอบด้วย สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน